POVO Subsidie - Van groep 8, naar brugklas | Educto

Subsidie verbinding po-vo

De subsidie verbinding po-vo is ontworpen om de overgang van groep 8 naar de eerste klas te versoepelen door middel van diverse activiteiten. Een coalitie, bestaande uit minimaal twee basisscholen en één voortgezet onderwijsschool die geografisch dicht bij elkaar liggen, dient hiervoor een aanvraag in.

Hoe gaat de subsidie in zijn werk?

Het subsidieproces kent een looptijd van drie jaar, beginnend met het opstellen van een verbindingsplan in het eerste jaar, gevolgd door de uitvoering van dit plan in de daaropvolgende twee jaar. Het verbindingsplan moet afspraken bevatten over de vormgeving van een stuurgroep po-vo, activiteiten om ouderbetrokkenheid te vergroten, de rol van samenwerkingsverbanden, en het gebruik van externe partijen. Belangrijke onderwerpen van activiteiten die in het verbindingsplan moeten zitten zijn de warme overdracht van groep 8-leerlingen, ervaring opdoen op vo-scholen, kennisuitwisseling tussen docenten en voorbereiding van leerlingen op de vaardigheden voor het vo.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De financiële ondersteuning bedraagt €60.000 per school in een coalitie plus €225 per groep 8-leerling voor schooljaar 2023/2024, met een totaalbudget van €54,6 miljoen. Prioriteit bij overschrijding van het budget gaat door een rangschikking op basis van achterstandsscore.

Subsidie aanvraagperiode en verantwoording

Aanvragen kunnen ingediend worden van 14 februari tot en met 13 maart 2024, inclusief een verplichte samenwerkingsverklaring. Wil jouw school de subsidie aanvragen, maar heb je hulp nodig bij het vormen van een coalitie of de aanvraag? Wij ondersteunen bij het vinden van geschikte partnerscholen, het indienen van de aanvraag en het begeleiden van de coalitie bij het opstellen van een verbindingsplan. Verantwoording wordt afgelegd aan het ministerie en accountant, waarbij we de voortgang monitoren en rapporteren en op deze manier in staat zijn om de jaarlijkse activiteitenverslagen op te stellen voor jou als school.

Invulling Subsidie verbinding po-vo

We zijn net zoals jullie keihard bezig om leerlingen een mooie overstap te laten maken van het PO naar VO. Nog meer dan voorheen zetten we in op klassikale lessen, zodat alle leerlingen de tools krijgen die nodig zijn voor het VO. We blijven ook extra aandacht geven aan leerlingen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. We doen dit graag, zowel op het PO als op het VO! We activeren ouders met leuke online Webinars en opdrachten om samen met hun kind uit te voeren. Concreet betekent dit dat onze partner jullie kan helpen bij de invulling van het 4e onderwerp van het verbindingsplan: 'de wijze waarop leerlingen kennis maken en worden voorbereid op de vaardigheden die ze nodig hebben voor het lesaanbod van de vo-school'. Kortom, we willen graag zoveel mogelijk leerlingen helpen en maken graag samen met jou een plan voor de leerlingen op jouw PO- of VO-school!

Heb je een hulpvraag? Wij komen voor je in actie!

Wil jouw school de subsidie aanvragen? Wij kunnen je ondersteunen van aanvraag, verbindingsplan tot aan de uitvoering. Wij denken graag met je mee. Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar de pagina verbinding po-vo

Contact opnemen

Ben je er klaar voor om de overstap naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te maken? Het is tijd om in actie te komen. Stuur je hulpvraag in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Zorg voor een soepele overgang naar de brugklas en kies voor het POVO overgangstraject.

De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Inzet is dat leerlingen met een vergelijkbare capaciteit dezelfde kansen hebben in het onderwijs ongeacht afkomst, opleidingsniveau of inkomens van ouders.

Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben.

De betrokken bevoegd gezagen bepalen of een leerling tot de doelgroep behoort. In de subsidieaanvraag wordt omschreven op welke wijze de deelnemers zijn geselecteerd. Daarnaast moet worden onderbouwd hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling: het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs en talenten van leerlingen uit de doelgroep beter benutten.

De subsidie kan niet door een samenwerkingsverband zelf worden aangevraagd. Wel kan het bevoegd gezag van één van de deelnemende scholen subsidie aanvragen. De andere po scholen kunnen dan, met ten minste nog 1 vo school, het doorstroomprogramma uitvoeren. Bij de subsidieaanvraag moet de rol en expertise van de deelnemende scholen aan het doorstroomprogramma duidelijk worden omschreven.

 1. U krijgt een ontvangstbevestiging als uw aanvraag ontvangen is.

 2. Uw aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid.

 3. U ontvangt een bericht als uw aanvraag volledig is en in behandeling wordt genomen.

 4. Volledige aanvragen worden daarna inhoudelijk beoordeeld.

 5. Naar aanleiding van de beoordeling kunnen nog aanvullende vragen gesteld worden.

 6. Hoe sneller u deze beantwoordt hoe eerder u ons besluit ontvangt.

Dit is aan te raden, maar is geen vereiste voor de subsidieaanvraag.

De bevoegd gezagen van alle deelnemende partnerscholen moeten de aanvraag wel verklaren en de aanvrager geeft aan welke afspraken de samenwerkende instellingen hebben gemaakt.

Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen. Mits er wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) middelbare school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om (in het vo) tot leren te komen.

Er is in ieder geval aandacht voor een van de onderstaande drie inhoudelijke lijnen:

 • het versterken van cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van taal- en leesvaardigheden en rekenen

 • het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo,

 • het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld:

  • het vergroten van ouderbetrokkenheid;

  • het vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;

  • het versterken van sociale vaardigheden;

  • het begeleiden bij de schoolkeuze en brede loopbaanoriëntatie.

Een programma bevat in ieder geval twee van de drie leerlijnen en bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling.

Activiteiten waarvoor subsidie wordt ontvangen kunnen pas starten nadat er een subsidieaanvraag is gedaan. Alle activiteiten die voor dit moment hebben plaatsgevonden zijn niet subsidiabel. De activiteiten moeten uiterlijk voor het einde van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zijn afgerond. Activiteiten die na dit moment plaatsvinden zijn ook niet subsidiabel.

 • Activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Waarbij het doorstroomprogramma uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool gestart moet zijn en minimaal doorloopt tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

 • Alle activiteiten die na augustus van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs plaatsvinden zijn niet meer subsidiabel. 

 • Er wordt geen subsidie verstrekt voor doorstroomprogramma’s die alzijn afgerond.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is gesteld door middel van het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond, wordt er voorrang verleend aan de aanvragen voor scholen in Caribisch Nederland (de BES-eilanden). 

Indien er nog middelen resteren, wordt vervolgens voorrang verleend aan aanvragen met in ieder geval één een po-vestiging die een positieve achterstandsscore hebben volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Als er dan nog middelen over zijn, zal er na afloop van de aanvraagperiode een loting plaatsvinden. De loting vindt plaats per regio. De regio waarin aanvragen meeloten wordt bepaald op basis van de locatie waar de aanvrager is gevestigd.

Per regio zijn de volgende percentages van het subsidieplafond beschikbaar:

 • regio noord: 36,5%,

 • regio midden: 36,5%

 • regio zuid: 27%

De penvoerder toont in een jaarverslag aan dat voldaan is aan de subsidieverplichtingen. De vorm hangt van het subsidiebedrag af:

 • een subsidie tot € 25.000 wordt verantwoord in de jaarverslaggeving;

 • een subsidie van € 25.000 of meer wordt verantwoord in de jaarverslaggeving met model G1.

De penvoerder toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

De mogelijkheden bespreken?

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan voor je klaar. Neem contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Angela van Bebberen

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.
Bel mij terug

Stel een vraag